45-ös pihenő a kamionban, vagy mégsem? Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Napok óta borzolja a kedélyeket kamionos körökben egy jogszabály.  Szárnyra keltek találgatások, rémhírek.  Feltételezem, akinek érvényes GKI vizsgája van az hallott az 561/2006 EK rendeletről és ismeri is annak tartalmát. Hangsúlyozom a jogszabály mely felváltotta az AETR-t, 2006-os, tehát nem új keletű.

561/2006 EK II./8 cikk (8) Ha a járművezető ezt választja, a napi pihenőidők és a csökkentett heti pihenőidők, melyekre a telephelytől távol kerül sor, a járműben is tarthatók, amennyiben az megfelelő háló-vagy fekvőhellyel rendelkezik minden járművezető számára, és a jármű, álló helyzetben van. 
Mit is jelent ez? Amit a jogszabály nem tilt meg, azt senki nem is akadályozhatja meg, s amit nem rendel el, arra senkit kényszeríteni nem lehet! Tehát a jogalkotó azt írta, hogy a csökkentett heti pihenőidők tölthetők a járműben! Ha a jogalkotó azt akarta volna, hogy mindkét  fajta heti pihenőidőre (csökkentett és heti pihenő)  igaz legyen, hogy a járműben is eltölthető, akkor azt írta volna le.

Eddig az ellenőrző hatóságok nem kérték számon e jogszabály betartását. Ennyi mindössze a változás.  A fokozott ellenőrzés nem a gépkocsivezetőnek, kell, hogy problémát jelentsen. A jogszabály betartása illetve betartatása a gépkocsivezetővel a munkáltató feladata.

A jogszabály nem mondja, meg hol kell eltölteni a 45-ös illetve annál hosszabb pihenőt, azt mondja ki, hogy melyik pihenőt lehet az autóban tölteni. A munkáltató nem köteles hazavinni, de szerencsés, ha saját telephelyre vezényli az autót.  Vannak esetek, amikor valóban megoldhatatlan az autó beérkeztetése a telephelyre, de lássuk be komolyabb fuvarszervezéssel a helyzet nagyrészt orvosolható.

Minden Eu-s tagállamban az ellenőrző hatóságnak joga van nem csak az adott hétvégén ellenőrizni, hanem 28 napra visszamenőleg bármit ellenőrizhet, büntethet egy másik tagállamban elkövetett szabályszegés miatt is. Sajtóhírek szerint Belgiumban 20 fős ellenőrző csoport csak ezzel a témakörrel kíván foglalkozni, de Franciaország és Finnország is erősít ezen a vonalon.

Lehet spekulálni, hogy pénzbehajtás, gazdasági lobbi vagy a szakszervezetek érdekérvényesítő hatása okán szaporodnak meg az ellenőrzések, de nem feltétlen a gépkocsivezető elleni „akcióról” van szó.

A jogszabállyal mást nem tehetünk, mint elfogadjuk, munkáltatónkkal közös érdek, hogy azt be is tartsuk.

Szabó Nelli / Kis András / 2014.06.24. 

A NIT HUNGARY LEVÉLBEN TILTAKOZOTT A BELGA BÍRSÁGSZABÁLYOK MIATT

Az új bírságszabályok értelmében a belga hatóságok 1800 eurós bírsággal sújthatják azt a gépkocsivezetőt, aki a 45 órás heti pihenőidejét a gépjárműben tölti el. Ipartestületünk álláspontja szerint ez a rendelkezés diszkriminálja a külhonos fuvarozókat, ezért az alábbiakban olvasható levelet juttattuk el Belgium budapesti nagykövetségére. 

 

A Belga Királyság Nagykövetsége                                                 

Őexcellenciája Jo Inedekeu nagykövet részére                                         Budapest, 2014. július 2.

B u d a p e s t                                                                          

Tisztelt Excellenciás Úr!

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary közel 3500 magyar árufuvarozó és autóbuszos személyszállító vállalkozást tömörítő szakmai érdekképviselet, melynek kiemelt küldetése, hogy fellépjen azokban az esetekben, amikor tagságát, és a magyar fuvarozókat az Európai Unió bármely tagállamában versenyhátránnyal járó indokolatlan, méltánytalan intézkedés, vagy eljárás éri. Biztosítva Önt nagyrabecsülésünkről, most ilyen minőségünkben fordulunk Önhöz, kérve szíves közreműködését, és panaszunknak az illetékes belga állami szervekhez való továbbítását.

A magyar fuvarozók őszinte megdöbbenéssel értesültek a belga állami közlönyben 2014. április 19-én megjelent, a közúti szállítás tárgyában egyes szabályértéseknél megállapított letéti összeg behajtásáról szóló 2000. július 19-i Királyi Határozat módosításáról szóló rendeletről. Ez a 2014. június 21-én hatályba lépő királyi rendelet az 561/2001/EK rendelet pihenőidőkre vonatkozó szabályaival összefüggésben módosította aközúti fuvarozással kapcsolatos szabálysértések esetén fizetendő bírságok és letétek összegére vonatkozó jogszabályt.

Az új bírságszabályok szerint bírság megfizetésére kötelezik azt a gépkocsivezetőt, aki a 45 órás rendszeres heti pihenőidejét a gépjárműben tölti el. Információink szerint a belga hatóságok a parkolóhelyeken fokozottan ellenőrzik az előírások betartását, és tettenérés esetén 1800 eurós bírságot állapítanak meg.

A NiT Hungary Elnöksége a legmélyebb felháborodással fogadta a külhonos fuvarozókat hátrányosan érintő rendeletről szóló hírt, és mint az UETR (Union Européenne des Transporteurs Routiers) rendes tagja, azonnali felülvizsgálatot és intézkedést vár el az ügyben, az alábbi tényekre is hivatkozva, melyek alátámasztják a meghozott rendelet megalapozatlanságát, és a bírság mértékére is tekintettel súlyos és hátrányos megkülönböztető jellegét a külhonos fuvarozókkal szemben.

A nemzetközi relációban dolgozó, Nagy-Britannia területére szállító magyar fuvarozók fokozottan ügyelnek arra, hogy ne váljanak áldozatává az illegális bevándorlással kapcsolatos bűncselekményeknek, hiszen amennyiben a brit hatóságok illegális bevándorlót találnak a kamionon, úgy a gépkocsivezető súlyos büntetésre, akár szabadságvesztésre is számíthat. Ezért jellemző, hogy a kompra szállás előtt a sofőrök igyekeznek az illegális migrációnak leginkább kitett területeket – jellemzően a francia, belga és holland kompkikötők környékét – elkerülni, és átkelés előtti pihenőiket a kontinens belső területein, a veszélyeztetett övezettől távolabb eltölteni. A magyar munkaadók kifejezetten tiltják gépkocsivezetőiknek, hogy a kompkikötők környékén parkoljanak, így nem ritka, hogy az átkelésre várakozó kamionok 100-150 kilométerrel távolabb várnak a behajózásra.

Azok a cégek, akik rendszeresen szállítanak Nagy-Britanniába, előírják a gépkocsivezetőiknek, hogy a fuvar teljes tartama alatt felügyeljék, ellenőrizzék a járművüket és a szállítmányt, éppen azért, hogy senki se tudjon a raktérben elrejtőzni.

Biztonsági okokból tehát számtalan magyar gépkocsivezető veszi ki rendes, 45 órás pihenőidejét a Belga Királyság belterületén, távolabb a tengerparttól, olyan módon, hogy ez idő alatt a lehető legnagyobb körültekintéssel tudjon gondoskodni a szállítmány sértetlenségéről. Mivel a megfelelő szállást is biztosító, őrzött belga kamionparkolók számukat, befogadóképességüket tekintve nem elegendőek az összes kamion biztonságos elhelyezésére, így a pihenőidőket a gépkocsivezetők általában korszerű, kényelmes, de szállást nem biztosító parkolókban, a gépjárművük közelében töltik. Ha ezek a gépkocsivezetők a bírság veszélye miatt szállásra kényszerülnek, úgy áruval megrakott járműveiket el kell hagyniuk, ami az árubiztonság szempontjából nem megfelelő megoldás számukra.

Az egyetlen mód, hogy a gépkocsivezető megóvja magát az illegális migráció veszélyétől, illetve a járművét, szállított áruját fenyegető egyéb veszélyektől, hogy a kikötőktől távol, járművében pihen. A mai modern, hálóhellyel rendelkező szállítójárművek felszereltségüknek köszönhetően gyakorlatilag ugyanazt a kényelmet és nyugodt pihenést tudják biztosítani, mint egy alacsonyabb színvonalú szálláshely, így a járműben való pihenésnek közlekedésbiztonsági veszélyei sincsenek.

Tisztelt Excellenciás Úr!

A rendes pihenőidők járműben történő eltöltése tekintetében az 561/2006/EK rendelet értelmezésében jelentős viták alakultak ki a fuvarozó szakmán belül, hiszen a jogszabály kategorikusan nem tiltja a rendes heti pihenőidő járműben történő eltöltését, csupán a napi és csökkentett heti pihenőidő esetében nevesíti, mint alternatívát. Szakmai szempontból nem indokolt, sőt kifejezetten káros az árubiztonságra és az illegális migrációval szembeni küzdelemre a járműben történő rendes pihenőidő eltöltésének tiltása, a gépkocsivezető hosszabb ideig való megfosztása a rakott, kompra váró jármű feletti rendelkezési és felügyeleti jogtól. Teljes mértékben elfogadhatatlan a rendes pihenőidő járműben történő eltöltésének ilyen mértékű drasztikus büntetése is (1800 euró átszámítva egy magyar gépkocsivezető közel kéthavi munkabére).

Mindezen tények alapján úgy ítélhetjük meg, hogy a királyi rendelet meghozatalának célja – minden egyéb ésszerű indok hiányában – egyedül a külhonos fuvarozók bírsággal való fenyegetettségének növelése, mely kétségkívül piacvédelmet jelent a honos belga fuvarozóknak. A magyar közúti fuvarozó vállalkozások és utazó munkavállalóik védelme és a diszkriminációktól mentes, liberalizált európai fuvarpiac elveinek érvényesülése érdekében szervezetünk elnöksége a leghatározottabban kénytelen tiltakozni a királyi rendeletben foglaltak ellen, mivel annak betartása veszélyes az árubiztonságra és a közrendre.

Kérjük Excellenciás Urat álláspontunk elfogadására, és annak tolmácsolására az illetékes belga törvényhozás és a rendelet szerinti végrehajtás tekintetében felelős belga szakminisztériumok felé.

 

Tisztelettel:

                                                                                                      Dittel Gábor sk.

                                                                                                     ügyvezető főtitkár

 

Az alábbiakban olvasható a belga közlekedésügyi államtitkár válasza, melyet Magyarország belgiumi nagykövetének küldött meg a NiT Hungary által az új belga bírságszabályok ellen írt határozott hangú tiltakozó levele kapcsán.

A levél szövegének fordítását teljes terjedelmében, rövidítés nélkül közöljük.

 

Őexcellenciája Kovács Tamás Iván úr

Magyarország Nagykövete részére

Groene Jagerslaan 44

1180 Ukkel                                                                                               

 

Excellenciás Uram!

Megkaptam és gondosan áttanulmányoztam az Ön 2014. július 2. keltű levelét. Mellékelem válaszomat a NiT Hungary – Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete megjegyzéseire. Kérem, legyen szíves válaszaimat részükre továbbítani. Mindenekelőtt szeretném kifejezni Önnek köszönetemet az ezen ügyben tett erőfeszítéseiért.

1.         A jogsértést illetően

Amint azt Őexcellenciája helyesen jelzi, a jogsértés önmagában nem egy (új) belga találmány, mivel annak alapját az 561/2006 sz. EC Rendelet 8.8 cikkelye képezi, amely cikkely megállapítja, hogy a napi, illetve a csökkentett (24 és 45 óra közötti) heti pihenőidő eltölthető a járművön is. Amennyiben a teljes pihenőidő eltölthető lenne a járművön, akkor a Rendelet 8.8 teljesen értelmét veszítené és ezért nem értelmezhető ily módon. Ellenkezőleg, a cikkely története és megfogalmazása azt jelzi, hogy a gépkocsivezetők normál (45 óra vagy azt meghaladó) heti pihenőidejüket nem tölthetik el a járművön.

Az egyik, 2007. október 3. keltű parlamenti kérdésben ezt a nézetet osztotta a Bizottság. Őexcellenciája kényelme érdekében az alábbiakban mellékelem a hivatalos dokumentumra mutató linket:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-4333&language=EN

Az egyetlen új tény az, hogy 2014. június 1. óta Belgiumban az ellenőrzést végző szolgálatok most már javasolhatnak adminisztratív büntetéseket is büntetőeljárás indítása helyett.

A Közúti Közlekedési Bizottság legutóbbi ülésén, melynek házigazdája az Európai Bizottság volt 2014. június 30-án, a belga delegáció tisztázta a tett intézkedést és az Európai Bizottság ismételten megerősítette álláspontját.

2.         A jogsértés ellenőrzéséről

A normál heti pihenőidő járművön való eltöltésének tényét az ellenőrzést végző tisztségviselőknek tanúsítaniuk kell. Csak "az adott pillanatban" ellenőrizhető. A későbbiek folyamán a gépkocsivezetőtől semmilyen igazolás (hotelszámla, stb.) nem kerül követelésre.

Konkrétan, amennyiben a gépkocsivezető a pihenőidejét a járművön tölti el, a menetíró és a gépkocsivezető kártyája által tartalmazott adatok ellenőrizhetők. Amennyiben ezen adatokból az tűnik ki, hogy a gépkocsivezető csökkentett heti pihenőidőt töltött el az előző héten, akkor szabálysértést követ el, mivel köteles a normál heti pihenőidőt eltölteni, melynek járművön való eltöltése nem megengedett.

3.         A rakomány biztonságát és a heti pihenőidő elvét illetően

Természetesen teljesen érthető, hogy a vállalkozások a lehető legnagyobb mértékben óvni szeretnék járműveiket és rakományukat. A vállalkozások a szállításaikat szabadon szervezhetik, a lehető legnyereségesebb módon, mindaddig, amíg a vonatkozó jogi elvek betartásra kerülnek. A szállításokat oly módon kell szervezni, hogy a jogszabályok ne kerüljenek megsértésre. Amint azt a NiT Hungary javasolja, lehetőség van védett parkolók felhasználására. Időszerű lehet esetleg elérni, hogy mind a logisztikai szolgálatok, mind az infrastruktúra kezelés fokozottabban tudatában legyen az Ipartestület által érzékelt, a védett parkolók számának és kapacitásának növelésére irányuló igénynek.

Bár teljesen érthető, hogy a vállalkozások nyereségük maximalizálására, valamint szállítmányuk és járműveik biztonságának biztosítására törekednek, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az illetékes közhatóságok felelősek a közúti biztonságnak és a járművezetők szociális védelmének biztosításáért, amely kettő az 561/2006. sz. EC Rendelet mögött rejlő fő célkitűzések közül.

Az 561/2006.sz. EC Rendelet a "heti pihenőidő" fogalmát a következőképpen határozza meg:

"a heti pihenőidő, melynek során a gépkocsivezető szabadon rendelkezik idejével és amely kiterjed a "normál heti pihenőidőre" és a "csökkentett heti pihenőidőre".

Ebből a meghatározásból logikailag következik, hogy azon időszak, amely alatt a vezető feladatokkal van megbízva, mint például a jármű és a rakomány biztonságának biztosítása, nem minősíthető pihenőidőnek. Ilyen esetben a vezető nem rendelkezik szabadon az idejével. Az ilyen időszak minősítése csak "egyéb munkavégzés", vagy "rendelkezésre állási idő" lehet.

A Belgiumban tett intézkedés célja kizárólag a Rendelet alkalmazásának tökéletesebbé tétele, és ami fontosabb, a Rendelet által szolgált célkitűzéseknek - nevezetesen a gépkocsivezetők közúti biztonságának és szociális védelmének - a megvalósítása.

Tisztelt Excellenciás Uram, kérem, fogadja nagyrabecsülésemet.

(aláírás)

Catherine FONCK/ közlekedés- és mobilitás ügyi államtitkár

Forrás: nit.hu

 Az MKFE honlapján 2015.02.26-án az alábbi írás jelent meg ezzel kapcsolatban:

Francia társegyesületünk (AFTRI) elküldte azt a francia nyelvű tájékoztató anyagot, amely részletesen leírja, hogy milyen körülmények között lehet kivennie Franciaországban egy gépkocsivezetőnek a 45 órás pihenőjét.

A dokumentumból az is kiderül, hogy az ellenőrzéseknek nem az a célja, hogy 28 napra visszamenőlegesen bizonyítania kellejen a gépkocsivezetőnek , hogy hol töltötte a normál heti pihenőjét.
Vállalkozásnak ettől függetlenül érdemes minden számlát, illetve dokumentumot megőriznie, amellyel igazolni tudja, hogy a sofőr nem a gépjárműben töltötte a 45 órás pihenőjét.
A munkáltatóknak tisztességes szállás körülményeket kell biztosítania a munkavállalóknak.
A francia munka törvénykönyve tartalmazza a szállás jellegzetességeire vonatkozó kötelező előírásokat:
A munkavállalókat kizárólag lakóépületekben lehet elszállásolni. Olyan épületben kialakított szállásokon, ahol egyéb gazdasági tevékenységet is folytatnak, nem töltheti a gépkocsivezető a 45 órás pihenőidejét.
A munkavállalók elszállásolására szolgáló helyiség nem lehet személyenként 6 négyzetméternél és 15 köbméternél kisebb. A helyiség belmagassága nem lehet alacsonyabb 1,90 méternél. A helyiséget rendszeresen kell szellőztetni. A szobákban alapkövetelmény az ablak vagy egyéb átlátszó felület, melynek elsötétíthetőnek kell lennie. A helyiségnek zárhatónak kell lennie.
A helyiségnek klimatizáltnak kell lennie, amelyben hőség és magas páratartalom ellenére 18 fokos hőmérsékletet lehet fenntartani.

Csoportos szálláshely esetén nemek szerinti elkülönített helyiségeket kell kialakítani. Egy helyiségben legfeljebb hat embert lehet elszállásolni. Legalább 80 cm távolságot kell hagyni az ágyak között. Kizárólag ágybetéttel felszerelt ágyakat lehet használni, tábori ágyak nem alkalmazhatóak. A helyiségeket tisztán kell tartani.

A helyiségekben hideg, illetve meleg vizes mosdókagylóknak is lenniük kell. Három főre jut egy mosdó, tehát egy hat fős szobában minimum két ilyen mosdónak kell lennie.

Az eredeti francia nyelvű tájékoztató elérhető ITT>>
Július 11-én a francia közlönyben került kihirdetésre a 2014-790 sz. a Tisztességtelen Szociális Verseny Megfékezéséről szóló törvény, melynek 15. fejezete a francia Közúti Közlekedési Törvényt módosította. A módosítás értelmében a 45 órás pihenőidő gépjárműben történő kivételét súlyos pénzbírsággal szankcionálható. Amennyiben egy adott vállalkozás alkalmazásában álló sofőr mégis a gépjárműben veszi ki a 45 órás pihenőidejét, a vállalkozást 30 000 euro befizetésére és a jármű vezetőjét 1 év szabadságvesztésre ítélhetik.

Az új előírásokat hónapokig nem ellenőrizték a francia hatóságok, de február 9-én 4000 euro bírságot szabtak ki egy gépkocsivezetőre, aki a gépjárműben töltötte a 45 órás pihenőidejét. (forrás: MKFE)