ADR II. rész

 Az ADR értelmében a következő szállítási módok lehetségesek:

 • Küldeménydarabos: A veszélyes árunak a következő csomagolások valamelyikében történő szállítását –járművön vagy szabványos konténerben, cserefelépítményben- nevezzük küldeménydarabos szállítási módnak. 
  • 0-450 l (400 kg) közötti űrtartalmú minősített csomagolások. pl. hordó, kanna, zsák, láda, doboz
  • 3000 l-ig terjedő űrtartalmú minősített nagyméretű csomagoló eszközök. IBC-Intermediate Bulk Container
  • 450 l(400 kg) -3000 l-ig terjedő űrtartalmú minősített nagycsomagolások . LP- Large Packaging
  • Egyedi vizsgálathoz kötött tartályfajták: 0-150 l közötti űrtartalmú palackok és palackkötegek pl. gázpalackok.
  • 150-5000 l közötti űrtartalmú nagypalackok, 150-1000  l közötti űrtartalmú gázhordozók, nyomásálló hordók, 0-1000  l közötti  űrtartalmú mélyhűtő tartályok, 0-1000 l közötti tartályok, nem 2 osztályba tartozó anyagokhoz.
  • Bizonyos veszélyes árut tartalmazó tárgyak, melyek méretük, tömegük vagy kialakításuk folytán csomagolás nélkül vagy pl. csúszó talpon vagy hasonló segédeszközön kerülnek szállításra.
 • A küldeménydarab szállítására alkalmazott olyan árudarab (láda, hordó stb.) amely az áruosztálynak megfelelően kielégíti a szállíthatósági az általános és az adott anyagra vonatkozó speciális csomagolási előírásokat, valamint az együvé csomagolási előírásokat, és el van látva az előírt feliratokkal és veszélyességi bárcával.
 • Tartányos: Ha a veszélyes árut rögzített vagy leszerelhető tartányban, battériás járműben, többelemes gázkonténerekben, tartány cserefelépítményekben vagy tankkonténerben, vagy mobil tartányban szállítják. Erre a szállítási módra szigorúbb előírások vonatkoznak, mint a küldeménydarabos vagy ömlesztett szállítási módra. Szállítás tartányos járművel: folyadékok, gázok vagy porszerű szemcsés anyagok csak akkor szállíthatók, ha ezt az ADR kifejezetten megengedi.
 • Ömlesztett: Szilárd halmazállapotú veszélyes árunak, csomagolás nélkül – kivéve 6.2 osztályba tartozó UN 3291 alá tartozó fertőző hulladékok ömlesztett szállítása- történik a szállítása járművön vagy konténerben. Azok a szilárd anyagok azonban, melyek szállítás alatt valószínűleg előforduló hőmérsékleteken folyékonnyá válhatnak ömlesztve nem szállíthatók). Az ömlesztett szállítás valamely szilárd anyag szállítása csomagolás nélkül. Veszélyes áru ömlesztve csak akkor szállítható, ha az ADR ezt kifejezetten megengedi.

A teljes rakomány esetén egy szállítóegységet egyetlen feladó kizárólagos használatára bocsátott a fuvarozó és a szállítóegység rakományának be és kirakását a feladó, ill. a címzett utasításának megfelelően végzik.

Osztályok

                   

                                         

Járművek és küldeménydarabok jelölése: A veszélyforrások jelölése a beleset megelőzés egyik fontos eszköze. Erre a bárcák és a veszélyt jelző táblák szolgálnak.

Bárcák

Lehetnek kezelési vagy veszélyességi bárcák. A kezelési bárcák utasítást adnak az áru kezelésére, védelmére, rakodására. A veszélyességi bárcák tájékoztatnak a veszély természetéről, egy járműbe történő együvé rakására. A veszélyességi bárcák csúcsukra állított négyszögek, küldeménydarab esetén 10x10 cm. Ha a csomagolás ehhez nem megfelelő méretű, akkor lehet kisebb, de jól láthatónak kell lennie.

A veszélyességi és kezelési bárcákat az ADR előírja a járművekre és a küldeménydarabokra egyaránt. A jelölések mintáját is meghatározza. A feladó további jelölésre alkalmas bárcákat elhelyezhet, szállítani viszont a bárcák mintázatának és darabszámának megfelelően kell. Az ADR egyes anyagok szállítása esetén nemcsak a küldeménydarabra, de a járműre is előírja a veszélyességi bárcák elhelyezését.

A járművön elhelyezett bárca mérete legalább 25x25 cm-es kell, hogy legyen. Ezt nem veszélyességi, hanem nagybárcának nevezzük. A nagybárcák széleivel párhuzamosan, azoktól 1,25 cm-re a jelképpel azonos színű vonal fut körbe. 

Az 1. és 7. osztályba tartozó anyagokat szállító jármű esetén ahol a jármű mérete és kialakítás szükségessé teszi a bárcák 10x10 cm-es méretig csökkenthetők. Kiskonténerek esetében szintén.

A küldeménydarabokon elhelyezett veszélyességi bárcák:

 • jelzik a tartalom fő és járulékos veszélyeit
 • utalnak, az un. együvé rakási tilalomra, illetve a más áruktól való elkülönítés szükségességére
 • és azonosító funkciót is ellátnak.

Veszélyt jelző tábla

Mindenféle veszélyes anyaggal rakott szállítóegységre veszélyt jelző táblát kell elhelyezni, kivéve, ha kedvezményezett mennyiség alatti mennyiséget szállít.

A tábla lehet, szám nélküli un. általános veszélyességi tábla, vagy számmal ellátott. Mérete 40 cm szélességi és 30 cm magassági él. Alapszíne narancssárga, 15mm fekete szegéllyel, fényvisszaverő tulajdonsággal. A számozott tábla közepén 15 mm-es választóvonal van, ezzel alsó-felső részre osztja a táblát. Ha a jármű mérete vagy szerkezete nem teszi lehetővé ekkora tábla elhelyezését, akkor a tábla mérete 30 cm szélességig , 12 cm magasságig és a fekete keret 1 cm szélességig csökkenthető.

Táblák elhelyezése

Veszélyes anyagot szállító szállítóegységre két táblát kell elhelyezni, egyik táblát a szállítóegység elejére, a másikat hátulra a jármű hossztengelyére merőlegesen. Küldeménydarabok esetén a megjelölésre kötelezett járművön szám nélküli, un. általános veszélyességi tábla használandó.

Tartányjárművön, vagy 3000 litert meghaladó térfogatú, vagy 3,5 t –t meghaladó össztömegű egy vagy több tartányt hordozó szállítóegységek, ezen kívül mindegyik tartány vagy tartánykamra oldalain jól látható módon, a jármű hossztengelyével párhuzamosan kell a táblákat elhelyezni. A táblákon fel kell tűntetni az abban a tartályban vagy tartálykamrában szállított minden egyes anyagra előírt azonosító számokat.

                                                       

Ez a jelölési kötelezettség érvényes az üres, tisztítatlan és nem gáztalanított tartályokra, tankkonténerekre és tartálybattériákra is. Az üres, tisztított járműveken a táblát nehezen éghető anyaggal le kell takarni, vagy le kell venni.

Számok jelentése

A felső szám a veszélyt jelöli, az alsó az anyagazonosító száma. Számozott veszélyességi tábla akkor használható, ha olyan anyagot szállítanak, amelyet az ADR külön meghatároz és a jármű tartányos kialakítású. Az anyagszám minden esetben 4 számjegyből áll. Az anyagszámot az ADR külön mellékletben közli, az elfogadó országokban egységes.

A veszélyességi szám lehet:

 • két számjegyű
 • két számjegyű és egy X betű
 • három számjegyű
 • három számjegyű és egy X betű

Felhasznált irodalom: ADR kézikönyv, Nemzetközi árufuvarozók és autóbusz-vezetők tankönyve

Szabó Nelli / 2016.02.14.