ADR I.rész

Gyakran tapasztaljuk, hogy a kollégák arról beszélgetnek  nem szeretnek kinyitott  ADR táblával közlekedni, sőt kifejezetten nehezményezik, ha ADR-es fuvart kell vinniük.  Sokan  feltételezik, hogy a kinyitott tábla vonzó a  hatóságoknak.  A  "rettegés” egyik oka lehet, hogy nagyon sokan "sumákban", "libáért" kapták, vették az ADR Oktatási Bizonyítványt. Ezért nem rendelkeznek- nem is rendelkezhetnek- a szükséges ismeretekkel!

Az ADR nem játék! Igenis komolyan kell venni, és csak jól képzett, felkészült szakembereknek lenne szabad vele foglalkozni! Sok cég nincs tisztában azzal, hogy nem elegendő hogy elvállal egy ilyen fuvart, de sok-sok feltételnek is meg kell felelni ahhoz, hogy végezhesse ezt a tevékenységet. Ehhez a legalapvetőbb, hogy a gépkocsivezetőknek ne csak papírja legyen, de megfelelő tudásnak is legyen birtokában.

Én Pécsett, a Hir ADR Iskolában szereztem meg a képesítést. Ott komolyan veszik a dolgokat! (Hasonló pozitív tapasztalatunk van Kaposváron a King a Ford  Tamás Autósiskolánál is.) Mivel akkor is nemzetközi gépkocsivezetőként dolgoztam, amikor a tanfolyamot végeztem, nem tudtam ott lenni minden foglalkozáson. NEM is engedett VIZSGÁRA Hir Attila! Pedig én bizonygattam, hogy felkészültem a könyvekből, jegyzetekből. Abban maradtunk, hogy ha a következő tanfolyamon bepótolom a hiányzásaimat, elmehetek vizsgázni. Akkor mérges voltam, és arra gondoltam, hogy kár volt kifizetnem előre a teljes tanfolyamot, meg a vizsgadíjakat! Inkább el kellett volna mennem ........re, vagy .......ra, és már meg lenne a papír. Így utólag belátom, hogy ez így volt jó. Természetesen sikeresen levizsgáztam, de ami a lényeg, hogy egy értékes tudásra is szert tettem így, ami az előbb említett  "képző szerveknél"  nem szerezhető meg!

Sokan azért félnek az ADR fuvaroktól, mert nem megfelelő  helyeken  "vizsgáztak", tehát a tudásuk meglehetősen hiányos! Az ADR-rel kapcsolatban a leggyakrabban hozzánk intézett kérdés: - Hova menjek vizsgázni, ahol gyorsan megvan és van segítség is?

Szerencsére vannak sokan, akik jártasak a témában, nekik  nem sok újdonsággal szolgál az összefoglalónk.

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route –  Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról Szóló Európai Megállapodás
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 1957-ben Genfben jött létre, hazánk 1979 óta tagja. A megállapodás előírásait Magyarország a 20/1979.KPM sz. rendelettel országhatáron belüli szállításra abban az esetben tette kötelezővé, ha egyéb jogszabály másképpen nem rendelkezik.  Nemzetközi közúti szállításnak kell tekinteni a gépjárművel végzett szállítást akkor is, ha az útvonal egy részén a veszélyes árukkal rakott gépkocsit más közlekedési szállítóeszközön – vasúton, kompon stb. – továbbítják. Az ADR lehetőséget ad arra, hogy a szerződő államok két vagy többoldalú külön megállapodást kössenek az ADR-ben rögzített előírásoktól eltérő szállítási követelményekre.
Veszélyes anyag – minden olyan anyag, amely a termelés, csomagolás, rakodás, szállítás, raktározás, felhasználás közben a környezetre káros, ártalmas lehet, az emberek, állatok és más élőlények életét, egészségét, mikro és makro környezetét egyaránt veszélyezteti.

A veszélyes áruk veszélyt jelentő tulajdonságai:

 • tűz és robbanásveszély
 • egészségkárosító hatás (mérgező, maró)
 • környezetszennyező hatás, amelyek az anyag tulajdonságaiból vagy azok egymásra hatásából származnak.

A veszélyes anyagok az emberi szervezettel belégzés, lenyelés, testfelszínnel való érintkezés, égési sérülés, fagyás, sérülés útján kerülhetnek érintkezésbe és egészségkárosító hatást fejthetnek ki.A veszélyes anyagok a szabadba jutás esetén nemcsak közvetlen környezetünkre jelentenek veszélyt, hanem a szabaddá válás helyétől nagyobb távolságban is károsíthatják az ember egészségét és környezetét.

A veszélyes anyagok környezetszennyező hatásukat:

 • levegővel keveredve
 • vízzel keveredve
 • talajba jutva fejtik ki.

A veszélyes áruk közúti szállítását az ADR B melléklete és különféle belföldi jogszabályok szabályozzák. Az előírások kiterjednek a szállításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységre is, mint pl.: csomagolásra, rakodásra. Ha a veszélyes áruk szállításának valamely kérdését a hazai jogszabály nem rendezi, belföldi szállításra is az ADR előírásait kell alkalmazni.

A veszélyes árut szállító járművek belföldi közlekedését alapvetően a KRESZ, esetenként az ADR előírásai szabályozzák. Veszélyes árut csak olyan gépkocsivezető szállíthat, aki ismeri a vonatkozó szabályokat, bizonyos esetekben ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik. Vannak olyan veszélyes áruk, amelyek csak útvonal kijelölés esetén szállíthatóak.

Fontosabb szabályok:

 • Tilos megállni veszélyes anyagot szállító járművel:
  • Lakott területen kívül másik veszélyes anyagot szállító járműtől, tömegközlekedési jármű megállóhelyétől, valamint nyílt lángtól 200 m-en belül;
  • Lakott területen belül az előzőeken túlmenően csatornanyílás felett, illetve azok közelében.
 • A megállásra vonatkozó előírások:
  • Veszélyes anyagot szállító járművet rögzítő fékkel rögzíteni kell
  • Éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között az álló járművet helyzetjelző lámpákkal ki kell világítani
 • Tilos várakozni veszélyes anyagot szállító járművel:
  • Lakott területen kívül épülettől, vasúti átjárótól, útkereszteződéstől, hídtól, aluljárótól, felüljárótól számított 200 m-en belül
  • Lakott területen belül.
 • A veszélyes anyagot szállító járművet őrizetlenül hagyni tilos.
 • A veszélyes anyagot szállító járműveknek egymás között menetközben legalább 100 m távolságot kell tartaniuk.
 • A vezetőn és kísérőn kívül személyt szállítani tilos.
 • A veszélyes anyagot szállító járműre az ADR általános és különleges követelményeket ír elő.
 • Az általános követelményeken túl a különleges követelmények függenek az áru veszélyességétől, annak mennyiségétől, amelyet még a szállítás megkezdése előtt a fuvaroztatóval történő szerződéskötés előtt egyeztetni kell, mivel az anyagok veszélyességéről Ő hivatott tájékoztatni.
 • Nedvességre érzékeny csomagolású küldeményeket csak a fedett vagy ponyvás járműben szabad szállítani.

Tűzoltó eszköz a szállítóegység részére:

 • 1 db 6 vagy 12 kg-os tűzoltó készülék a szállított anyagban keletkezett kezdeti tűz oltásához
 • legalább 1 db minimum 2 kg por hatóanyagú készülék a motorban és a vezetőfülkében keletkező tüzek oltására
 • a pótkocsira külön tűzoltó készülék abban az esetben, ha rakottan a gépes járműtől távol van a leválasztott pótkocsi.

Szerszámkészlet az útközben szükséges gyors javításokhoz. Külön előírások esetén a szerszámoknak szikrázás mentesnek kell lenniük. A kerék méretének és teherbírásának megfelelő nagyságú kerék kitámasztó ék és egyéb felszerelés szükséges. A veszélyforrások jelölésére bárcák, illetve veszélyt jelentő táblák szolgálnak. A bárcák lehetnek kezelési és veszélyességi bárcák.

Kezelési bárcák: utasítást adnak a veszély természetéről, téglalap alakúak. Veszélyességi bárcák: csúcsukra állított négyszögek.

Minden veszélyes anyagot szállító egységre veszélyt jelző táblákat kell elhelyezni, kivéve, ha korlátozott mennyiséget szállít. A tábla lehet szám nélküli (általános veszélyességi tábla) vagy számmal ellátott. A tábla mérete: 40 x 30 cm, alapszíne narancssárga, 15 mm-es fekete szegéllyel, fényvisszaverő tulajdonsággal.

A veszélyes anyagot szállító járműre két táblát kell elhelyezni:

 • egyik tábla a szállítóegység elejére
 • a másikat hátra a jármű hossztengelyére merőlegesen.

A veszélyes anyagot szállító járművön a következő okmányoknak kell lennie:

 • Fuvarokmány: Minden szállításhoz fuvarokmány szükséges, amelyet a feladónak kell kiállítania. Ezt a feladó ország nyelvén és még angolul, németül vagy franciául kell kiállítani. Külön fuvarokmány kell : - több szállítóegységben szállított azonos rakományhoz, szállítóehységenként egy, - egy járműbe össze nem rakható árucsoportokra, árucsoportonként , árucsoportonként egy  - különböző árucsoportokhoz. A fuvarokmány kivitelét az ADR nem szabályozza.  Tartalma: Az áru hivatalos megnevezése, ADR rövidítése Osztály, sorszám, betűjel, Feladói nyilatkozat arról, hogy az anyag közúton szállítható, az anyag és a csomagolás megfelel az ADR előírásainak, Az ADR rendelkezései értelmében közúton szállítható, Az áru minősége és csomagolása megfelel az ADR előírásainak.
 • Írásbeli utasítás: A gyártónak, illetve feladónak az áruval kapcsolatos tudnivalókat írásbeli utasításban kell rögzítenie. A szállítás során bekövetkezhető vagy felmerülő mindenféle baleset vagy vészhelyzet elkerülésére a jármű vezetőjének írásbeli utasításokat kell átadni melyek tömören, meghatározzák a jármű vezetője által alkalmazandó intézkedéseket és a személyi védelmet. A jármű vezetője által, baleset esetén az azonnali teendők listáját. Az utasítás tartalmáért a feladó a felelős, az olyan nyelven kell, hogy készüljön, amit az árut átvevő jármű vezetője képes elolvasni, és megérteni, amennyiben az az ADR tagországok valamely hivatalos nyelve.  Egy-egy példányt a vezetőfülkében kell tartani. Írásbeli utasítás nélkül veszélyes árut szállítani nem szabad.
 • Jóváhagyási igazolás: Tartályos és nagyobb mennyiségű robbanóanyagot szállító járműveket kell ellátni ilyen dokumentációval. A Közlekedési felügyelet adja ki, egy évig érvényes. A járművel csakolyan anyag szállítható, amelyre a jóváhagyás vonatkozik. Jóváhagyás nélkül az áru nem szállítható!
 • Oktatási bizonyítvány: A veszélyes áruk szállítása esetén megszerzése kötelező. A bizonyítványt külön tanfolyam elvégzése után lehet megszerezni.
 • Útvonal kijelölés: Különösen veszélyes anyagokat csak a hatóság által kijelölt útvonalon lehet szállítani.
 • Személyi védőfelszerelések: Az írásbeli utasítás felsorolja azokat a személyi védőfelszeléseket, amelyeket a gépkocsivezetőknek magukkal kell vinniük. Indulás előtt meg kell győződni azok meglétéről, működőképes állapotáról, és használhatóságáról. Fontos követelmény megfeleljen a szállított rakomány sajátosságainak.

Kötelező felszerelések a veszélyességi bárcától függetlenül:

 • Kerékkitámasztó ék
 • Figyelmeztető jelzés (pl. lámpa, kúp, háromszög)
 • Figyelemfelkeltő (fényvisszaverő) mellény
 • Kézilámpa
 • Védőkesztyű
 • Védőszemüveg

Kötelező felszerelések a veszélyességi bárcától függően:

 • Szemöblítő folyadék
 • Légzésvédő maszk
 • Lapát
 • Csatorna fedésére alkalmas eszköz
 • Műanyag gyűjtőedény
 • Elsősegélynyújtó felszerelés

Felhasznált irodalom: ADR kézikönyv, Nemzetközi árufuvarozók és autóbusz-vezetők tankönyve

Kis András / Szabó Nelli  2015.12.04.