Az áru átvétele, rakodás, fenntartások

A fuvarozási szerződésben pontosan meghatározzák az áru átvételének helyét, idejét (ami, mint tudjuk nem biztos, hogy megegyezik a feladóval -  CMR kitöltése cikk- ) Mi gépkocsivezetők az irányítástól sms-ben vagy más telekommunikációs eszközön keresztül kapjuk meg  a felrakás helyszínét és idejét. Mióta a kamionokat mozgó raktárként használják, kiemelten fontos szerepe van az időpontoknak, - termin -, pontosságnak. 

Fontos, hogy a gépjármű a szállítandó áru felvételére és biztonságos szállítására alkalmas állapotban legyen. A kiegészítő felszerelések biztosítása a fuvarozó kötelessége, mint pl. spanifer, láncok, élvédők, csúszásgátlók.

A fuvarozónak az áru átvétele alkalmával ellenőriznie kell (CMR 8 cikk):

  • az árudarabok számára, jelére és sorszámára vonatkozóan a fuvarlevélbe – CMR- bejegyzett adatok pontosságát.
  • az áru és az áru csomagolásának külső állapotát.

A gyakorlatban a fuvarlevél átadása a rakodás befejezése után történik, a gépkocsivezetőnek saját érdeke, hogy a rakodás során, a helyszínen tartózkodjon és jegyezze a rakfelületre kerülő áru mennyiségét, az árudarabok jelét és állapotát.

Ha a feladó az áru darabszámát adja meg, akkor a gépkocsivezető csak azért tartozik felelősséggel. A fuvarlevélen fel kell tüntetni a csomagolás módját is – pl. zsák, doboz, láda, hordó, paletta - .

Egységrakomány esetén - kisebb egységekből pl. kartondobozokból képzett fóliázott rakomány – a gépkocsivezetőnek nincs lehetősége meggyőződni arról, hogy a fóliázás alatt ténylegesen megvan-e a rakomány darabszámra pontosan.  A gyakorlatban ilyenkor egy egység egy darabként van feltűntetve a CRM-en.  Egyéb papírokon jellemzően feltűntetik a tételes darabszámot is.

Palettás áru rakodása esetén is szükséges az odafigyelés, mert az áru ügyes elrendezésével könnyen lehet olyan látszatot kelteni, hogy a rakomány tömören van felrakva, ugyanakkor a belső részben lehetnek üres helyek, esetleg sérült csomagolású áru.

Gyűjtőfuvarozás során a raktérbe nagymennyiségű, különböző csomagolású áru kerül. Ennek darabszámát, csomagolását számszerűen követni szinte lehetetlen. Ilyenkor a CMR mellé külön un. „ládalistát” készítenek a felrakott árukról. Az áru átvétele és kiszolgáltatása ilyen esetben a ládalista alapján történik. A CMR 6-9 –es rovatába pedig az alábbi bejegyzés kerül:

xxx db colli gyűjtőáru ( németül: xxx Stüch colli Sammelgut )

Súly szerinti átvételre is kötelezhető a fuvarozó. A gépkocsivezető ilyen esetben ragaszkodjon hozzá, hogy a mérlegelésnél jelen lehessen és arról megfelelő bizonylatot kapjon. Ilyen pl. a mérlegjegy. Ha a megbízó a nettó súly ellenőrzését kéri, akkor a fuvarozó az üres csomagolóeszközök mérlegelését kérheti a feladótól. A mérési adatok és a csomagolóeszközök számának összevetésével aránylag pontosan meg lehet állapítani a fuvarozott áru nettó súlyát.  Farekesz csomagolóeszközök esetén figyeljünk annak nedvességtartalmára. A mérlegesé során a vizet is belemérik, ami aztán a szállítási idő,  2-3 nap alatt elpárolog, így a víz súlya hiányozni fog az áru  átadásakor. A súly szerinti átvétel miatt felmerülő többletköltségek megtérítését a fuvarozó követelheti a megbízótól. Pl. ha a mérlegelés helyszínére való eljutás plusz km-t jelent ,vagy a mérlegelés költsége.

A külső áruátvétel azt jelenti, hogy a gépkocsivezető az árut külső rátekintés alapján veszi át. Ilyenkor csak a csomagolás épségéről tud meggyőződni. Lezárt csomagolás esetén a fuvarozó nem felelős a csomagok tartalmáért, a csomagokban elhelyezett áru épségéért. Sérült csomagolás esetén köteles a feladónak jelezni! Sérült csomagolású árut is át lehet venni (kivéve ADR) , de ezt fenntartásként be kell jegyezni a CMR 18-as rovatába, és aláíratni a feladóval.

Minőségi áruátvételre a fuvarozót nem lehet kötelezni!

Rakodás

Az áru tényleges mozgatása – eltérő megállapodás hiányában – a feladó és a címzett feladata! Az eltérő megállapodásról a gépkocsivezetőt tájékoztatni kell! A gépkocsivezető/fuvarozó csak  saját felelősségére vállalkozhat a rakodásban való tevőleges részvételre! Minden rakodás közben bekövetkezett árukárért a rakodást végző tartozik kártérítési felelősséggel az áru tulajdonosa felé.

A fuvarozó felelősséggel tartozik a rakodás irányításáért. Az áru rakfelületen való elhelyezését, elmozdulás elleni rögzítését, a rakomány egyenletes, a jármű közlekedésbiztonságának megfelelő terhelését biztosító elosztása és ezzel kapcsolatos munkafolyamatok irányítása a gépkocsivezető feladata! A gyakorlat azt mutatja a legtöbb felrakón tisztában vannak a felsorolt szempontok jelentőségével. Szinte minden felrakón megkérdezik a gépkocsivezetőt, milyen sorrendbe tegyék fel a különböző súlyú palettákat a rakfelületre. Van olyan hely is, ahol a rakományrögzítést is elvégzik, illetve dokumentálják annak szabályszerű meglétét. Fényképezik pl. a rögzítés módját, tényét.

Több fel ill. lerakó esetén vegyük figyelembe a lerakási sorrendet. A lerakón nem szívesen nyúlnak hozzá más árujához, ezért, ha rossz az áru elhelyezése ez okozhat bonyodalmakat esetleg  az átrakás többletköltséget generálhat.

A rakodás befejezése után minden felelősség a fuvarozóra/ gépkocsivezetőre hárul.  A helytelen rakodásból eredő közlekedési balesetért, a nem megfelelő rögzítés miatt bekövetkezett árusérülésért a fuvarozó kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Fenntartások

A CMR egyezmény biztosítja a fuvarozónak a jogot arra, hogy a nem megfelelő árufelrakása, árusérülés, áruhiány stb. esetén kifogásokat tehessen és ezeket írásban is rögzíthesse.

„Ha a fuvarlevél nem tartalmazza a fuvarozó indokolt fenntartását , az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az áru és annak csomagolása jó állapotban volt, amikor a fuvarozó az árut átvette, továbbá, hogy az árudarabok száma, valamint azok jele és sorszáma a fuvarlevél adataival megegyezett.” Ebből következik a fuvarozónak/gépkocsivezetőnek akkor van védelme, ha megvédi magát!

Tehát minden olyan esetben, amikor a felrakás során bármilyen rendellenességet tapasztalunk, azt azonnal jelezni kell a feladónak. Valamint kérni kell annak megszüntetését. Ha a feladó nem tud, vagy nem akar ennek a kérésnek eleget tenni, a fuvarozónak joga és kötelessége fenntartásait a CMT 18-as rovatába bejegyezni. Fenntartások többnyelvű jegyzéke letölthető PDF formátumban a cikk alatt található.

A fenntartást a feladóval alá kell íratni! Amennyiben nem hajlandó aláírni, úgy ennek a tényét is fel kell vezetni a CMR-re. Fontos, hogy ezek a bejegyzések valamennyi példányom rajt legyenek! Ezzel kizárható az utólagos feljegyzés gyanúja.

Nagyobb cégek esetében gyakori, hogy rakott – és plombált- pótkocsit veszünk át a kollégától. Ha a plomba miatt nem tudjuk megnézni a rakományt, feltétlen kérdezzük meg a rakomány magasságát, mert a súlypont fontos tényező közlekedésbiztonsági szempontból. A rögzítésre is kérdezzünk rá. A CMR-re írjuk rá a vontatónk rendszámát, mikor hol vettük át a pótkocsit/rakományt.  Egy példány a CMR-ből  az átadó kollégánál maradhat.

Amennyiben a felrakás vagy a lerakás során olyan eset fordul elő mely jegyzőkönyv megírását teszi szükségessé  ( árusérülés, áruhiány…)  csak olyan jegyzőkönyvet írjunk alá, melynek a tartalmában biztosak vagyunk. Ha nem értjük a kitöltés nyelvét, akkor jegyezzük rá, hogy „ A jegyzőkönyvet annak, tartalmának ismerete nélkül írtam alá” ( ebben az esetben a jegyzőkönyv felvételének tényét ismerjük el) és hogy a felelősségünket elismerjük, vagy nem.  A jegyzőkönyvből egy példány mindenképpen a fuvarozót illeti.

Ebben a két esetben a fuvarozó még fenntartással sem veheti át az árut:

  • A feladó az árut a fuvarozó figyelmeztetése ellenére úgy rakta fel, hogy az a fuvarozó, ill. mások testi épségét, a jármű épségét vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti. Mivel a közlekedésbiztonságáért a fuvarozó feltétlen felelősséggel tartozik, köteles megtagadni a fuvarozás megkezdését mindaddig, amíg az árut a feladó biztonságosan el nem helyezi a jármű rakfelületén. A „biztonságos elhelyezés” vonatkozik a rakomány rögzítésére a lehetséges árusérülésekre stb.
  • Veszélyes áru szállítása esetén a feladó és a fuvarozó egyetemlegesen felelős az ADR szabályainak betartásáért. Ha a feladó olyan árut akar feladni, amely a közúti fuvarozásból ki van zárva vagy az árudarabok csomagolásán bármilyen sérülés látható, ha a kötelező ADR nyilatkozatot a feladó nem hajlandó a fuvarlevélbe bejegyezni vagy ahhoz mellékelni, és a fuvarozó mindezek tudtával az árut fuvarozásra felveszi, maga is aktív részese lesz a szabálytalanságnak, és azonos megítélés alá esik a feladóval. (Forrás: in: Nemzetközi árufuvarozók tankönyve p. 80-81 Közlekedési Felügyelet Bp.1997)

Az áruátvétel befejezése az az időpont, amikor a fuvarlevélen szereplő teljes áru mennyiséget a járműbe berakták, a feladó a fuvarlevelet aláírva a csatolt okmányokkal együtt átadta a fuvarozónak.

Kapcsolódó irások:

Szabó Nelli/ 2015.10.17